ساعت

نویسنده :امین باشی
تاریخ:سه شنبه 11 مرداد 1384-09:08 ق.ظ

function testxdata

fig=figure('unit','normal','color','k');

h=line([0 0],[0 .5],'color','w');

h1=line([0 0],[0 .7],'color','b');

h2=line([0 0],[0 1],'color','y');

axis square

axis off

x=linspace(0,2*pi,60*60*12);

x1=linspace(0,2*pi,60*60);

x2=linspace(0,2*pi,60);

axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5])

hold on

k=0;

k1=0;

k2=0;

 

h_text=uicontrol('pos',[235 30 100 25],'BackgroundColor',[.4 .5 .5],'style','text',...

    'FontUnits','normal','FontSize',.9 )

while ishandle(fig)

    k1=k1+1;

    k=k+1;

    k2=k2+1;

    if k==length(x)

        k=1;

    end

    if k1==length(x1)

        k1=1;

    end

    if k2==length(x2)

        k2=1;

    end

    set(h,'ydata',[0 cos(x(k))*.5])

    set(h,'xdata',[0 sin(x(k))*.5])

 

    set(h1,'ydata',[0 cos(x1(k1))*.7])

    set(h1,'xdata',[0 sin(x1(k1))*.7])

 

    set(h2,'ydata',[0 cos(x2(k2))])

    set(h2,'xdata',[0 sin(x2(k2))])

   

    time=[num2str(floor(k/(60*60))) ':' num2str(floor(k1/(60))) ':' num2str(floor(k2))];

    set(h_text,'string',time)

    drawnow

   

End

تابع line  یك خط مستقیم رسم می كند. شكل(format)  استفاده از این تابع به مانند تابع figure است .

حتی بسیار یاز ویژگی های این دو تابع یكسان است.

line(X,Y)

line(X,Y,Z)

line(X,Y,Z,'PropertyName',PropertyValue,...)

line('PropertyName',PropertyValue,...) low-level-PN/PV pairs only

h = line(...)

 

دستور اول یك خط در مختصات 2 بعدی رسم می كند.

دستور دوم همین كار ار در مختصات 3 بعدی انجام می دهد.

با استفاده از تابع linspace می توان یك بازه دلخواه را به تعداد مشخص تقسیم كرد.

 

تابعuicontrol  برای ایجاد شی (object) استفاده می شود.

Check boxes

Editable text fields

 List boxes

 Pop-up menus

 Push buttons

 Radio buttons

 Sliders

Static text labels

 Toggle buttons

در اینجا ما از نوع static text استفاده كرده ایم.

استفاده از این تابع را بعدا بطور كامل شرح خواهم داد.

تابع ishandle برای چك كردن وجود  پنجره ای با دستگیره ی ذكر شده  بكار می رود. باز گذاشتن این شرط می توان با بستن پنجره به حاقه پایان داد.

Xdata,Ydata,Zdata در حقیقت مختصات نقاط ابتدا و انتهای خط در هر محور است.

 

دستور drawnow برای بهنگام نمودن پنجره مرد استفاده قرار می گیرد. بطور كلی در هنگام متحرك سازی

بعد از هر مرحله رسم باید cpu را آزاد كرد .

x=1:1000;

y=x^2+3;

for i=1:1000

     plot(x(i),y(i));

end

 

%%%%%%%%%%%%%%

x=1:1000;

y=x^2+3;

for i=1:1000

     plot(x(i),y(i));

pause(.01)

end

 

 

 

 

 

 

 نوع مطلب : line 

All right reserved©2005 Amin Bashi

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات